Điều 51 Hiến pháp năm 2013

Nền kinh tế thị trường XHCN và tác động đến việc sửa đổi Bộ Dân sự 2005
I. Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách để thực hiện […]

Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13/7/2015 về chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Ngày 13/7/2015, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), kiêm PTT chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra công điện số 90/CĐ-BCĐ389 phát động mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là […]

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Sở hữu công nghiệp (SHCN) là khái niệm chỉ lĩnh vực pháp lý bảo hộ quyền sở hữu đối với các thành quả trí tuệ nghiên cứu triển khai có thể áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Các đối tượng Sở hữu công nghiệp có thể là: 1- sáng chế, 2- giải pháp hữu […]

Đôi điều về Luật Tố tụng hành chính và Luật Khiếu nại

Luật Tố tụng hành chính năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2013 (Luật TTHC) và Luật Khiếu nại năm 2011 (Luật KN) là hai văn bản luật có sự liên kết chặt chẽ, giúp cho các cơ quan và người tiến hành tố tụng giải quyết các khiếu kiện của cá nhân, cơ […]

Luật chồng lên luật

Luật xử lý Vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Chủ tịch nước ký Lệnh số 17/2012/L-CTN ngày 02/7/2012 công bố Luật và có hiệu lực thi hành kể từ […]

Quyết định số: 389/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 […]

Đã có Thông tư “gỡ rối” cho Luật an toàn thực phẩm (kỳ 2)

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương)

TT
Tên sản phẩm/Nhóm sản […]

Công văn 4586/VPCP-V.I 2014 tăng cường công tác chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu đồ chơi trẻ em Lego

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4586/VPCP-V.I
V/v tăng cường công tác chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu đồ chơi trẻ em Lego

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Khoa […]

Đã có Thông tư “gỡ rối” cho Luật an toàn thực phẩm (kỳ 1)

Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu trước đây đã có bài phán ánh về một số bất cập chồng chéo trong Luật An toàn thực phẩm (ATTP) và dù đã có nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP nhưng vẫn còn sót lại quá nhiều điểm rối […]