Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương  đạo đức  Hồ Chí Minh gắn liền việc thực hiện quy định 101-QĐ/TW  ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” với 07 nội dung được  đưa ra trong quy định cần nêu gương thực hiện, bao gồm: Về tư tưởng chính trị, Về đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình, phê bình,  quan hệ với nhân dân,   trách nhiệm trong công tác, –  ý thức tổ chức kỷ luật,  và về đoàn kết nội bộ, đồng thời nhận thức về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay theo tinh thần  nghị quyết hội nghị  TW4 khóa 11 về xây dựng Đảng, đặc biệt nhận thức về việc phê bình và tự phệ bình đối  với mỗi Đảng viên,  từ đó rút ra bài học làm theo tấm gương tư tưởng HCM được chúng ta  quán triệt  sâu sắc,  chúng ta  xin được khái quát  một số  nội dung chính sau đây:

 

Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức HCM trong giai đoạn hiện nay:
Nghị quyết Đại hội X Đảng ta đã nhận định: “Thoái hoá, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi…, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”, sự suy thoái về đạo đức, lối sống biểu hiện ở các dạng chủ yếu sau đây: chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng thiếu ý chí phấn đấu xuất hiện trong tất cả các tầng lớp xã hội, tệ tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí diễn ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đang “trở thành quốc nạn”, gây bức xúc trong nhân dân. Cơ hội, ”chạy chọt” vì lợi ích cá nhân khá phổ biến, lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng; nói nhiều, làm ít; phát ngôn tuỳ tiện, vô nguyên tắc, tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân, tình trạng suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ giữa cá nhân với xã hội, bên cạnh đó là đạo đức nghề nghiệp sa sút, hiện tượng mê tín, dị đoan ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cùng với các nguy cơ khác dễ dẫn đến mất ổn định chính trị xã hội, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ ta.
Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị Số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội. Thực hiện tốt Cuộc vận động này sẽ góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, được Người kế thừa và phát triển, kết hợp với những tinh hoa văn hoá, đạo đức của nhân loại. Trong quá trình đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước, đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng và động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giành độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc, xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tiêu cực về đạo đức, lối sống. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người Việt Nam chúng ta.
Học tập đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời để chúng ta phấn đấu vì sự nghiệp bền vững của đất nước, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì một mục tiêu: dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích.
Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân
Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người.
Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

Hành động của người Đảng viên trong giai đoạn hiện nay:
Mục tiêu chung:
– Thực hiện “trung với nước, hiếu với dân”, trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
– Luôn luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, tôn trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị của dân, biết tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của dân, tổ chức, động viên cho nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo, “làm giàu cho mình, cho đất nước”.
– Có ý thức giữ gìn đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân của các thế lực thù địch, cơ hội.
– Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển.
– Tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước khác, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cùng nhau phấn đấu vì hoà bình, phát triển, hợp tác, chống chiến tranh, đói nghèo, bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế. Với những vấn đề của quá khứ, lịch sử cần xoá bỏ mặc cảm, hận thù, nhìn về tương lai, xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc.
– Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong với nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
– Nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc; đấu tranh chống biểu hiện của dân tộc hẹp hòi, tự ti; đồng thời phê phán tư chủ nghĩa tư tưởng ngoại lai, vong bản, vọng ngoại, ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.
Mục tiêu của bản thân mỗi chúng ta, người Đảng viên Đảng CSVN:
Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; ham học hỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân – gia đình – tập thể – xã hội; quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi theo lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”. Thực hiện đúng lời dạy của Bác: ”Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”
Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu quả. Quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.
Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không để cho lợi ích cá nhân chi phối. Chống thói chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích các mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công; cục bộ địa phương, thu vén cho gia đình, cá nhân. Thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, bao che, giấu giếm khuyết điểm…
Kiên quyết chống bệnh lười biếng, chạy theo lối sống hưởng thụ, vị kỷ, quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, loại trừ mọi biểu hiện vô liêm, bất chính ra khỏi đời sống xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương.

Gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, khắc phục cho được thói vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước khó khăn, thắc mắc, những đau khổ của nhân dân. Coi trọng tự phê bình và phê bình, “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình có mục đích trong sáng, có lý, có tình. Khắc phục bệnh chuộng hình thức, , không dám nói thẳng, nói thật… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đồng thời, cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà “đấu đá”; nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.

Tập thể cán bộ, Công nhân viên Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu nhận thức việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức HCM là sứ mệnh:
là một Đảng viên Đảng CSVN, mỗi cán bộ công nhân viên tạp chí,ngoài việc không ngừng học tập, nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức bản thân, nói không với các hiện tượng tiêu cực, quan tâm và tham gia công tác xã hội, từ thiện, quan tâm đến cộng đồng. chúng ta nhận thức sâu sắc rằng trong mỗi bước đi của mình trong cuộc sống, trong xã hội, trong gia đình, trong nghề nghiệp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch HCM là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của mình, đặc biệt, trong nghề nghiệp, học tập theo lời dạy của Người, không chỉ bản thân mỗi nhà báo mà đó còn là mục tiêu của Tập thể phóng viên, biên tập viên Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tôn chỉ mục đích, thực hiện lời dạy Bác Hồ: “Muốn viết báo khá thì cần: 1. Gần gũi quần chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực; 2. Ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài để xem báo nước ngoài mà học kinh nghiệm của người; 3. Khi viết xong bài, tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cản thận. Tốt hơn
nữa, là đưa nhờ một vài người ít văn hóa xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào không hiểu thì sửa lại cho dễ hiểu; 4. Luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ…”.(Trong thư gởi lớp viết báo đầu tiên ở Miền Bắc (tháng 5/1949))
Sinh thời Bác Hồ là một nhà báo vĩ đại, Người đã để lại cho đội ngũ các thế hệ nhà báo tương lai những bài học và kinh nghiệm từ chính cuộc đời làm báo của Bác, những lời dạy của Bác mãi mãi cho chúng ta hôm nay bài học về nhân cách của người làm báo. Ngày nay, chúng ta phải thừa nhận rằng, là phóng viên, nhà báo cũng đã có không ít những người thực hiện tôn chỉ và mục đích của người làm báo, góp phần xây dựng cuộc sống lành mạnh, dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh vì công lý. Chúng ta xác định nghề làm báo là để cống hiến cho xã hội, không phải để “khai thác” từ mọi khía cạnh của cuộc sống, đôi khi làm nguy hại đến cả một đời người khác chỉ vì mục đích nào đó cho bản thân mình. Ngoài ra, cái “văn hóa” của người làm báo ở đây còn đòi hỏi sự chính kiến, trung thực của người viết báo, viết đúng, viết đủ, đừng viết quá “khen”, rồi có lúc quá “chê”, dù ở lĩnh vực nào, xã hội cũng rất cần những con người tài và đức, Bác Hồ của chúng ta cũng đã từng dạy“ Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, nếu cái “tâm” của mình chưa “sạch” thì làm sao viết được những điều trong sáng? xin trích lại những lời dạy của Bác Hồ trên đây đối với những người làm báo, bởi có lẽ không có lời dạy nào hoàn hảo hơn của Bác đối với chúng ta, những người làm báo – về cái tâm và tài của người cầm bút.

(Bình Minh – Đức Tiên )