VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4586/VPCP-V.I
V/v tăng cường công tác chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu đồ chơi trẻ em Lego

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ;
– Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 (Tổng cục Hải quan);
– Đài Truyền hình Việt Nam;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Xét báo cáo của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) tại Văn bản số 19 VP/HH ngày 06 tháng 6 năm 2014 về chương trình hợp tác giữa VATAP và Đan Mạch để tăng cường công tác chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ thương hiệu đồ chơi trẻ em của Tập đoàn Lego (Đan Mạch) tại Việt Nam, ý kiến của Văn phòng Chủ tịch nước tại Văn bản số 751/VPCTN-TH ngày 04 tháng 6 năm 2014; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng (Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra) tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, trong đó có sản phẩm đồ chơi Lego, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam.

2. VATAP chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đấu tranh có hiệu quả với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

3. Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 phối hợp với VATAP theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 trong tháng 8 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– TTgCP, các PTTg (để b/c);
– Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c Chủ tịch nước);
– Đại sứ quán Đan Mạch tại VN;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
– Lưu: VT, V.I (3). VQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quang Thắng