Địa linh một sớm sinh Hiền Thánh

Địa linh một sớm sinh Hiền Thánh.

 

Mười chín tháng năm rực nắng hồng

Ngạt ngào sen nở thắm tươi bông

Địa linh một sớm sinh hiền thánh

Nhân kiệt bao năm rạng đất rồng

Nửa nước đánh Tây xây độc lập

Hai miền đuổi Mỹ hợp non sông

Bác Hồ Cha của toàn dân tộc

Sử sách muôn đời mãi khắc công.

Trần Lệ Khánh